تعریف شرکت های تولیدی

تعریف شرکت های تولیدی:

شرکت های تولیدی چه شرکت هایی هستند ؟

مفهوم تولید چی هست؟

مفهوم تولید در صنعت ممکن به گونه ای متفاوت باشد مفهوم تولید در مسائل مالی و حسابداری هرگونه تغییر شکل بر روی کالای خریداری شده تولید محسوب می شود یکسری از تغییر شکل ها به صورت مختصر و کوچیک می باشند و اصلا در صنعت آن را یک صنعت تولیدی نمی دانند ولی از نظر مفهایم حسابداری و اصولی تولید یعنی تغییر شکل در کالای خریداری شده در شرکت های بازرگانی بدون هیچ گونه تغییر شکلی کالای خریداری شده به فروش میرسد ولی در شرکت های تولیدی کالای خریداری شده پس از طی مراحلی یا حداقل یک مرحله و تغییر شکل بر روی آن حتی جزئی به محصول دیگری تبدیل می شود اینجا یک محصول تولیدی اتفاق افتاده است