راهکار شرکت های بازرگانی

   امروزه شرکت های بازرگانی  به شرکت هایی گفته میشود که به کار خرید و فروش محصولات مبادرت دارند

   این محصولات می توانند از طریق خرید و فروش داخلی باشند یا خرید و فروش خارجی که همان واردات و صادرات بهش اضافه می شود به این نوع از فعالیت میگویند فعالیت بازرگانی  و به شرکت هایی که این نوع کار انجام میدهند میگویند شرکت بازرگانی  نرم افزار جامع ساما سیستم برای شرکت های بازرگانی یه راهکار دارد که شامل برخی از زیر سیستم های این نرم افزار می شود بر اساس این زیر سیستم ها شما می توانید کار یک شرکت بازرگانی راه بی اندازید .