راه حل شرکت های بازرگانی

راه حل شرکت های بازرگانی:

حالا باید به این نکته بپردازیم که نرم افزار جامع ساما سیستم چگونه این مشکلات را رفع میکند طبیعتا این مشکلات را زمانی میتواند این نرم افزار حل کند که موارد مربوط به قیمت گذاری کالا و روش های نگهداری را بتوان در این نرم افزار پیاده سازی کرد اگر امکان پیاده سازی روش های نگهداری و روش های ارزیابی در نرم افزار جامع ساما سیستم وجود داشته باشد طبیعتا مشکل شرکت های بازرگانی میتواند به صورت مکانیزه حل شود قبل از اینکه به جزئیات زیر سیستم های راهکارهای  بازرگانی بپردازیم و امکانات هر کدامشان را توضیح بدهیم  در ذیل روش حل مشکلات ارزیابی و نگهداری کالاها در شرکت های بازرگانی توسط نرم افزار جامع ساماسیستم توضیح داده می شود .