نرم افزار مدیریت

طبقه بندی و مدیریت کارهای مدیریتی یکی از نیازهای مدیران می باشد به طوری که بتوان برنامه کاری هر روز مشخص کرد. در نرم افزار مدیریت ساما سیستم شما می توانید برای طبق بندی امور مدیریتی خود تعاریف پایه به عمل بیاورید. تعاریفی نظیر پرسنل (برای ارجاع دادن کار)، شرکت ها، گروه کار، طبقه بندی یا اولویت. همچنین می توانید به ثبت اسناد خود بپردازید و از آیتم هایی که قبلا تعریف کرده اید برای طبقه بندی و تفکیک این اسناد استفاده نمایید و همچنین با استفاده از گزارشات مدیریت با توجه به آیتم های ثبت شده گزارشات تفکیکی و تجمیعی تهیه نمایید.

قابلیت های نرم افزار مدیریت

• ثبت و اصلاح انواع کارهای روزانه یک مدیر.
• گزارشگیری متنوع از کارهای ثبت شده
• تعاریف پایه ای مورد نیاز برای مدیران جهت ثبت اسناد
• انتقال کارهای انجام نشده از یک سال مالی به سال مالی دیگر.