استقرار سیستم حسابداری

با گسترش علم حسابداری و سیستم های مالی و نیاز اکثر مدیران برای طبقه بندی اطلاعات مالی و گزارشگیری های متفاوت و ایجاد ساختاری منظم و یکپارچه ، انتظار می رود در کنار نرم افزار حسابداری قوی ، استقرار نظام مالی متکی به استانداردهای حسابداری اعمال و پیاده سازی می شود با توجه به سابقه طولانی مدت درزمینه حسابداری و مشاوره مالی و مالیاتی ، گروه نرم افزاری ساما سیستم در بحث استقرار سیستم حسابداری نیز شرکتهای خریدار نرم افزار را پشتیبانی میکند تا کلیه شرکتهای خریدار بتوانند اهداف مورد نظرشان را به صورت کامل در نرم افزار ساما سیستم پیاده سازی کنندکه با توجه به حجم کار شرکت خریدار ونوع فعالیت آن قرارداد جداگانه ای تنظیم خواهد شد.