حسابداری چیست

حسابداری چیست؟

حسابداری به نگارش سازمان­ یافته و جامع تراکنش­ هایی گفته می شود که در یک کسب و کار وجود دارند. حسابداری همچنین به فرآیند خلاصه نویسی، تحلیل و گزارش این تراکنش ها گفته می شود تا بر سازمان ها، تنظیم کننده ها و نهادهای مالیاتی نظارت صورت گیرد.…