نرم افزار حسابداری صنعتی

نرم افزار صنعتی

نرم افزار حسابداری صنعتی چیست

نرم افزار حسابداری صنعتی را می توان این گونه بیان کرد که”برای قسمت حسابداری و مالی کسب و کارهای صنعتی و تولیدی نرم افزاری پرکاربرد و دارای کارایی بسیار ساده برای کاربر می باشد.

محاسبه قیمت تمام شده کالای ساخته شده مهمترین خواسته یک شرکت تولیدی از یک نرم افزار حسابداری جامع می باشد. در  نرم افزار حسابداری صنعتی ساما شما به غیر از قیمت تمام شده کالای ساخته شده می توانید قیمت تمام شده کالای نیمه ساخته خود را نیز ، داشته باشید.

منوی تنظیمات نرم افزار حسابداری صنعتی ساما سیستم

منوی تنظیمات نرم افزار حسابداری صنعتی ساما سیستم

کاربرد نرم افزار حسابداری صنعتی ساما سیستم

در متن قسمت تعاریف اصلی (حسابداری ) ذکر کردیم که شما از همین ابتدا می توانید حسابهایی را که مایل هستید در قیمت تمام شده شما تاثیر بگذارد مشخص کنید.

مشخص کردن قیمت تمام شده کالای ساخته شده یا نیمه ساخته شده

مشخص کردن قیمت تمام شده کالای ساخته شده یا نیمه ساخته شده

شما در قسمت لیست هزینه ها می توانید گردش هر یک از این حسابها را مشاهده کنید.

مشاهده کردن گردش هر یک از حسابها در قسمت لیست هزینه ها

مشاهده کردن گردش هر یک از حسابها در قسمت لیست هزینه ها

تعریف ایستگاه های تولیدی (opc) برای گره زدن به هر یک از فرمول تولیدهای این ایستگاه ها عملیات دیگری است که در این بخش از نرم افزار حسابداری صنعتی می توانید انجام دهید.

تعریف ایستگاه های تولیدی (opc) برای گره زدن به هر یک از فرمول تولیدهای این ایستگاه ها

تعریف ایستگاه های تولیدی (opc) برای گره زدن به هر یک از فرمول تولیدهای این ایستگاه ها

بر خلاف تصور ، در نرم افزار حسابداری صنعتی ساما سیستم می توانید تنها با چند کلیک و انتخاب لیست قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته شده ی بازه زمانی دلخواه خود را داشته باشید. از آنجایی که نرم افزار جامع ساما سیستم طبق استانداردهای حسابداری و به صورت جامع طراحی شده و عوامل تاثیر گذار قیمت تمام شده در دیگر قسمت ها تعریف و تدوین می شوند، یک کاربر معمولی نیز که با نحوه تهیه محاسبه قیمت تمام شده آشنا نیست، می تواند فقط با چند کلیک ساده لیست قیمت تمام شده کالا های مد نظر را تهیه نماید.

انتخاب لیست قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته شده ی بازه زمانی دلخواه در نرم افزار حسابداری صنعتی

انتخاب لیست قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته شده ی بازه زمانی دلخواه در نرم افزار حسابداری صنعتی

برخی امکانات نرم افزار حسابداری صنعتی :

  • امکان تعیین و شناسایی هزینه های دستمزد و سربار (بهای تبدیل)
  • تعریف ایستگاه های تولیدی در یک کارخانه opc
 • امکان محاسبه قیمت تمام شده به صورت اتوماتیک با جزئیات ذیل:
  1. دوره آغاز و پایان محاسبه قیمت تمام شده.
  2. بارگذاری کلیه کالاهایی که در دوره فوق الذکر در نرم افزار تولید ثبت تولید داشته اند.
  3. محاسبه ارزش مواد اولیه محصولات بارگذاری شده بر اساس جمع ارزش مواد تمامی کالاهای استفاده شده در محصول بارگذاری شده با استفاده از فرمول تولید آنها و بر اساس روش ارزیابی میانگین موزون از روی فی آخرین تاریخ دوره محاسبه قیمت تمام شده از نرم افزار انبار .
  4. محاسبه سهم دستمزد و سربار یک واحد کالا بر اساس تسهیم کلیه هزینه های دستمزد و سربار شناسایی شده بر جمع زمان تولید تمامی کالاها و یا معادل آحاد تکمیل شده محصولات (نرخ جذب سربار)
  5. محاسبه جمع هزینه های مواد و دستمزد و سربار کالاهای بارگذاری شده در جدول قیمت تمام شده بر اساس تعداد تولید آنها.
  6. امکان بررسی آنالیز قیمت و مواد مصرفی موجود در محصول برای بررسی درستی قیمت تمام شده محاسبه شده به صورت اتوماتیک.