نرم افزار مدیریت

بهترین نرم افزار برای مدیریت

طبقه بندی و مدیریت کارهای مدیریتی یکی از نیازهای مدیران می باشد به طوری که بتوان برنامه کاری هر روز مشخص کرد.
در نرم افزار ساما سیستم شما می توانید برای طبق بندی امور مدیریتی خود تعاریفی پایه به عمل بیاورید. تعاریفی نظیر پرسنل (برای ارجاع دادن کار)، شرکت ها، گروه کار، طبقه بندی یا اولویت.

پس از تعاریف شما می توانید به ثبت اسناد خود بپردازید و از آیتم هایی که قبلا تعریف کرده اید برای طبقه بندی و تفکیک این اسناد استفاده نمایید.

در نهایت شما می توانید با استفاده از گزارشات مدیریت با توجه به آیتم های ثبت شده گزارشات تفکیکی و تجمیعی تهیه نمایید.

همچنین در پایان سال می توانید اسناد ثبت شده و ناتمام خود را به سال بعد منتقل نمایید.

برخی امکانات نرم افزار مدیریت :

  1. ثبت و اصلاح انواع کارهای روزانه یک مدیر.
  2. گزارشگیری متنوع از کارهای ثبت شده
  3. تعاریف پایه ای مورد نیاز برای مدیران جهت ثبت اسناد و نیازهای خودشان شامل تعاریف کارمندان و شرح وظایفشان و تعاریف اولویتها و گروه های کاری و مشتریان و تامین کنندگان.
  4. انتقال کارهای انجام نشده از یک سال مالی به سال مالی دیگر.