امروزه با پیشرفت سیستم های کامپیوتری و خدمات iT اکثر شرکتها به دنبال ایجاد نظامی یکپارچه در نظام اداری خود می باشندکه امکان فعالیت همزمان کلیه پرسنل و انجام امور به صورت دورکاری را فراهم آورد.
گروه نرم افزاری ساما سیستم به بهره مندی از وجود کارشناسان خبره در زمینه iT وشبکه اطلاعات ،دراین حوزه نیز اقدام به فعالیت نموده و شرکتهایی که دراین امر نقص یا کمبودی را احساس می کنند ، پشتیبانی و حمایت می کند .