نرم افزار پیشنهادی برای شرکت تولیدی

در اینجا لازم است تا به طور کلی با تواناییهای نرم افزار حسابداری و مالی اداری ساما سیستم در اداره شرکتهای تولیدی و صنعتی اشاره شود امروزه می توان به طور قطع راجع به عدم مهار و کنترل عوامل بهای تمام شده در شرکتهای تولیدی اشاره نمود به عبارت دیگر محاسبه بهای تمام شده بدون کنترل عوامل بهای تمام شده امکان پذیر نیست.

نرم افزار بهای تمام شده برای تولیدی

نرم افزار ساما سیستم با استفاده از نرم افزار انبار و تولید و حسابداری صنعتی این مهم را انجام می دهد. همانطور که می دانیم عوامل بهای تمام شده بر طبق استانداردهای حسابداری تولیدی شامل مواد، دستمزد و سربار ساخت خواهند بود که در ذیل نحوه کنترل و محاسبه قیمت تمام شده به طور کلی توضیح داده خواهد شد .

مهم ترین عوامل محاسبه بهای تمام شده محصول

  1. مهمترین عامل بهای تمام شده محصولات سهم مواد آن است که این مواد با عواملی همچون آنالیز تولید محصولات در ایستگاههای مختلف و مراحل تولید هر محصول در نرم افزار تولید ساما سیستم قابل پیاده سازی است که با استفاده از گردش هر مواد در نرم افزار انبار و تجزیه و تحلیل آن در نرم افزار تولید محاسبه سهم مواد کالاهای در جریان ساخت و ساخته شده محاسبه میگردد . به زبان ساده تر می توان گفت محاسبه سهم مواد کالاهای ساخته شده در صورتی که محاسبه سهم مواد کالاهای در جریان ساخت صورت نگرفته باشد امکان پذیر نیست چه بسا در اکثر شرکتهای تولیدی همواره سهم بیشتری از داراییهای شرکت در خط تولید است و همیشه سهم کمتری از آن آماده فروش می باشد . ساما سیستم با امکانات اشاره شده قابلیت محاسبه سهم مواد محصولات تولیدی را در تمامی مراحل تولید و با هر تنوع دارا می باشد .
  2. عوامل دیگر بهای تمام شده که از آن به بهای تبدیل یاد می گردد همان محاسبه سهم دستمزد و سربار محصولات تولیدی است ساما سیستم با استفاده از نرم افزار حسابداری و حسابداری صنعتی امکان تخصیص هزینه های مختلف تولید به محصولات را در تمامی مراحل تولید می دهد . به عبارت دیگر تعیین نرخ جذب سربار برای هر هزینه به صورت جداگانه امکان پذیر است همچنین هزینه های تبدیل مراحل و کالاهای خاص به خود آنها تسهیم می شود .

درپایان باید گفت امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات ساخته شده و نیمه ساخته تولیدی در هر صنعتی به تفکیک عوامل بهای تمام شده و به صورت کلی و در دوره های زمانی دلخواه در نرم افزار جامع ساما سیستم وجود دارد .

نقاط قوت نرم افزار ساما سیستم در شرکتهای تولیدی

امکان محاسبه قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده و در جریان ساخت به تفکیک عوامل بهای تمام شده

امکان محاسبه قیمت تمام شده در دوره های زمانی مختلف

امکان قیمت گذاری انبار کالاهای ساخته شده و در جریان ساخت با قیمت تمام شده و نه فقط با ارزش مواد آنها

امکان پیاده سازی مراحل و فرمول تولید به تفکیک ایستگاههای تولیدی برای هر کالا

همچنین لازم به توضیح است که این شرکت با پک نرم افزار بازرگانی خود که شامل نرم افزار حسابداری، خزانه داری، خرید، فروش وانبار می شود نیازهای اساسی یک شرکت بازرگانی را مرتفع می نماید.لازم به توضیح است که از دو پک عمومی و مدیریت این شرکت که به ترتیب شامل محصولات ذیل می باشند جهت ارتقاء هرچه بیشتر کارها می توان استفاده نمود .