نرم افزار خرید

خانه » نرم افزار خرید
نرم افزار خرید 2018-09-26T12:12:59+00:00
تنظیمات گزینه خرید در نرم افزار خرید

نرم افزار خرید در شرکتهای بازرگانی ، تولیدی و پیمانکاری کاربرد بیشتری دارد ، اما شرکت های خدماتی نیز می توانند برای بهبود فعالیت های خود از نرم افزار خرید استفاده نمایند . با استفاده از این قسمت می توانید کلیه خریدهای انجام شده اعم از اینکه این خریدها به قصد فروش ، تولید و یا استفاده صورت گرفته شده باشد ثبت و طبقه بندی نمایید .

خریدهای یک شرکت یا سازمان نقش اساسی روی قیمت تمام شده ی خدمات ، محصولات تولیدی ، کالاهای فروشی و یا پروژه های پیمانکاری دارد.
از این رو ثبت دقیق خرید با جزئیات اهمیت ویژه ای دارد.

ثبت اسناد خرید نرم افزار خرید
ثبت اسناد خرید

در “نرم افزار خرید ساما سیستم” شما می توانید علاوه بر ثبت انواع اسناد خرید تمایز و تفکیک های بیشتری بین اسناد قایل شوید یعنی بدون در نظر گرفتن نوع مصرف همه ی خرید های خود را در این قسمت ثبت و بعدا گزارش گیری نمایید.
به طور مثال می توانید برای دو پروژه در دست انجام، دو خرید متفاوت انجام دهید و با امکانات نرم افزار ساما سیستم میان این دو خرید تمایز قائل شوید و یا کالاهایی را که به قصد فروش خریداری نموده اید در کنار ملزومات مصرفی خریداری شده، ثبت و تفکیک نمائید.
استفاده از انبار تعریفی مشترک میان نرم افزار فروش ، خرید و انبار از دیگر امتیاز های نرم افزار حسابداری جامع ساما می باشد.

تنظیمات جدول انبار گروه کالا

ثبت در خواست خرید قبل از ثبت رویداد مالی خرید از دیگر ویژگی های نرم افزار ساما سیستم می باشد.

تایید صدور فاکتور در تنظیمات ثبت اسناد خرید

از آنجایی که رویداد خرید همیشه به منزله ورود کالا به انبار نمی باشد ، نرم افزار جامع ساما سیستم بین این دو رویداد تمایز قایل شده است . اما شما می توانید فقط با چند کلیک ثبت ورود انبار هر خریدی را که می خواهید بدون ورود اطلاعات اضافه انجام دهید.

فرم ثبت اسناد انبار

همچنین شما می توانید از روی اسناد انبار خود در نرم افزار انبار ساما سیستم؛ اسناد مربوط به خرید آن را وارد این قسمت نمایید.

تنظیمات ثبت اسناد انبار در فرم اصلی

در نهایت شما می توانید با استفاده از گزارشات خرید نرم افزار ساما سیستم انواع گزارشات تجمیعی و تفکیکی تهیه نمایید.

گزارش خرید در فرم اصلی
گزارش اسنادی کالا

برخی امکانات نرم افزار خرید :

 • امکان صدور ثبت درخواست خرید توسط واحدهای مختلف یک سازمان برای اعلام نیازکالا و خدمات به واحد تدارکات یا بازرگانی.

 • امکان صدوررسید انباروفاکتورخرید ازفرمهای درخواست پس ازخرید کالای درخواستی.

 • امکان صدور فاکتور خرید بدون درخواست قبلی توسط واحد بازرگانی.

 • امکان صدور اسناد انبار از روی فاکتورهای خرید به صورت اتوماتیک.

 • امکان تفکیک خریدها و درخواستها به تفکیک اشخاص و مراکز هزینه به عنوان مثال در شرکتهای پیمانکاری که کالا را پس از خرید به پروژه های خود ارسال می دارند وکالا به انبار شرکت نمی آید می شود در فاکتور خرید نام شخص را کسی که کالا از آن خریداری شده قرارداد و نام مرکز هزینه را پروژه پیمانی که اجناس به آن ارسال شده است قرارداد.

 • امکان پیاده سازی روش دائمی و ادواری به صورت همزمان در کالاهای خریداری شده که به انبار شرکت وارد می شوند یا وارد نمی شوند و نیازی به امکان صدور اسناد انبار به صورت صوری به دلیل امکانات فوق وجود ندارد.

 • امکان طبقه بندی اسناد خرید کالا و خدمات با شماره های فرعی وهمچنین کالاهایی که به قصد فروش و یا تولید خریداری می شوند و یا کالاهایی که به قصد استفاده خریداری می گردند.

 • امکان صدور اسناد برگشت از خرید کالاو اسناد انبارآن در صورت نیاز به صورت اتوماتیک.

 • امکان تعریف انواع اضافات و کسورات فاکتورهای خرید و برگشت از خرید.

 • امکان انواع گزارشگیری توسط پرسنل واحد بازرگانی بدون نیاز به علم حسابداری از خریدهای کالا وخدمات

 • امکان انواع گزارشگیری تخصصی از گزارشگیری اسنادی خرید توسط پرسنل حسابداری ازانواع خرید کالا و خدمات.

 • امکان تعریف انواع گروه بندی کالا

 • امکان تعریف انواع شابلونهای صدور سند حسابداری فاکتورهای خرید کالا و خدمات و برگشت از خرید کالا