نرم افزار حقوق دستمزد

خانه » نرم افزار حقوق دستمزد
نرم افزار حقوق دستمزد 2018-09-24T13:56:11+00:00

نرم افزار حقوق دستمزد:

امروزه با پیچیده شدن قوانین کار و امور اجتماعی و تامین اجتماعی و مالیاتهای مستقیم و انواع طبقه بندی مزایا و ساعات کار و موضوع شغل و احکام امور استخدامی و پرسنلی نیاز به یک نرم افزار جامع محاسبه حقوق و دستمزد اجتناب ناپذیر است. نرم افزار حقوق دستمزد ساما سیستم یک پکیج کامل و پاسخگو به نیازهای واحدهای اقتصادی است که به شرح آن می پردازیم:

تعریف اطلاعات پایه: در این قسمت از نرم افزار اطلاعات کلی و عمومی که برای محاسبه حقوق دسته ای از پرسنل مورد نیاز است تعریف می گردد.لازم به توضیح است در نرم افزار حقوق و دستمزد ساما سیستم امکان تعریف اطلاعات پایه ای متفاوت برای تقسیم بندی پرسنل از نظر آیتم های محاسبه حقوق می باشد.که شکل آن به صورت ذیل است:

با توجه به شکل فوق به توضیح آیتمهای تشکیل دهنده اطلاعات پایه می پردازیم:

کد اطلاعات:همان شماره اطلاعات پایه تعریف شده می باشد که چنانچه تعداد اطلاعات پایه ای افزایش یابد به دلخواه کاربران شماره نیز تغییر خواهد نمود.

ضریب اضافه کاری:در واقع ضریب افزایش حقوق ساعات کار اضافه پرسنل است که می تواند بر اساس قانون یا دلخواه مدیران تعریف گردد.

نرخ اضافه کاری:در برخی موارد واحدهای اقتصادی برای هر ساعت کار اضافه پرسنل مبلغ ثابتی را تعیین می کنند که در این صورت نباید ضریب اضافه کاری مشخص گردد.به عبارت دیگر استفاده همزمان ضریب اضافه کاری و نرخ اضافه کاری در یک اطلاعات پایه ای بی معناست.

ضریب تاخیر:در واقع ضریب کاهش حقوق برای ساعات تاخیر پرسنل است که به ازای هر دقیقه تاخیر چند دقیقه از ساعت کارکرد پرسنل به عنوان جریمه کسر شود.

نرخ تاخیر:تعیین مبلغ ثابت کسر از حقوق برای هر ساعت تاخیر پرسنل می باشد.که استفاده همزمان آن همراه با ضریب تاخیر در یک تعریف اطلاعات پایه ای امکان پذیر می باشد.

حق بیمه سهم کارفرما و حق بیمه سهم بیمه شده:چنانچه یک واحد اقتصادی بخواهد بر خلاف مقررات تامین اجتماعی و با توافق پرسنل خود مبلغ ثابتی را به عنوان میزان پرداختی خود و پرسنل بابت حق بیمه تامین اجتماعی تعیین نماید باید این بخش از “نرم افزار حقوق دستمزد ساما سیستم” را کامل نماید.

حق مسکن:تعیین میزان مبلغ حق مسکن که به حقوق ماهیانه ایشان اضافه می گردد.که می تواند بر اساس قوانین و یا دلخواه واحد اقتصادی تعیین گردد.

حق خواربار:تعیین میزان مبلغ حق خواربار که به حقوق ماهیانه ایشان اضافه می گردد.که می تواند بر اساس قوانین و یا دلخواه واحد اقتصادی تعیین گردد.

عیدی:تعیین ضریب محاسبه عیدی بر اساس حقوق پایه پرسنل است.به عنوان مثال درج عدد 2 یعنی معادل 2 برابر حقوق پایه برای یکسال به پرسنل عیدی پرداخت گردد.

نرخ روزانه عیدی:تعیین میزان مبلغ ثابت روزانه برای محاسبه عیدی پرسنل در این قسمت انجام می گردد.که چنانچه از ضریب عیدی استفاده شده باشد استفاده از این قسمت بی معناست.

سنوات:تعیین ضریب محاسبه سنوات بر اساس حقوق پایه پرسنل است.به عنوان مثال درج عدد 1 یعنی معادل یک پایه حقوق برای یکسال به پرسنل سنوات پرداخت گردد.

نرخ روزانه سنوات:وقتی بخواهیم به جای تعیین نرخ سنوات به ازای حقوق پایه مبلغ ثابتی را به عنوان سنوات تعیین کنیم از این  قسمت استفاده می نمائیم.و استفاده همزمان از ضریب و نرخ سنوات بی معناست.

ضریب مرخصی:یعنی تعیین این موضوع که به ازای یک ساعت مرخصی چند ساعت از حقوق پرسنل کسر گردد.که معمولا این ضریب 1 است.

نرخ مرخصی:یعنی تعیین مبلغ کسر از حقوق ثابت به ازای هر ساعت مرخصی.

ضریب کسری:یعنی تعیین این موضوع که به ازای یک ساعت کسر کار چند ساعت از حقوق پرسنل کسر گردد.که معمولا این ضریب 1 است.

نرخ کسری:یعنی تعیین مبلغ کسر از حقوق ثابت به ازای هر ساعت کسر کار.

ضریب اضافه کاری روز تعطیل:تعیین ضریب اضافه کاری برای روزهای تعطیل رسمی بر طبق تقویم رسمی کشور.

نرخ اضافه کاری روز تعطیل:تعیین مبلغ ثابت برای هر ساعت اضافه کاری روز تعطیل.

ضریب شب کاری:یعنی تعیین ضریب برای یکساعت کار در شب.

نرخ شب کاری:تعیین مبلغ ثابت برای هر ساعت شب کاری .

حق اولاد:تعیین مبلغ حق اولاد بر اساس قانون کار و یا توافقی برای هر اولاد تحت تکفل.

مالیات حقوق:تعیین مبلغ ثابت مالیات برای هر پرسنل.

حق ماموریت:تعیین مبلغ ثابت برای حق ماموریت پرسنل.

ضریب نوبت کاری صبح:تعیین ضریب نوبت کاری برای شیفت پرسنل صبح.

نرخ نوبت کاری صبح:تعیین مبلغ ثابت برای هر ساعت نوبت کاری در صبح.

ضریب نوبت کاری عصر:تعیین ضریب نوبت کاری برای شیفت پرسنل عصر.

نرخ نوبت کاری عصر:تعیین مبلغ ثابت برای هر ساعت نوبت کاری عصر.

ضریب نوبت کاری شب:تعیین ضریب نوبت کاری برای شیفت پرسنل شب.

نرخ نوبت کاری شب:تعیین مبلغ ثابت برای هر ساعت نوبت کاری شب.

حقوق روزانه جهت محاسبه حق بیمه:تعیین نرخ روزانه حقوق برای محاسبه حق بیمه در لیست بیمه که در صورتی که خالی باشد نرم افزار به صورت اتوماتیک از نرخ حقوق روزانه فرد جهت محاسبه لیست بیمه استفاده می نماید.

ساعت مرخصی مجاز:که می تواند به صورت ماهانه و سالانه تعیین گردد و استفاده از مرخصی بیش از سقف تعیین شده در این آیتم از روزهای کارکرد پرسنل کسر می گردد.

سقف سالانه عیدی:همان سقف محاسبه عیدی برای پرسنل است که بر اساس قانون کار می تواند معادل حداکثر سه برابر حداقل حقوق وزات کار باشد.

معافیتهای مالیاتی:تعیین انواع معافیتهای مالیاتی برای حقوق بگیران بر اساس قانون و یا توافقی .

لیست حقوق بگیران: دراین قسمت از نرم افزار حقوق دستمزد اسامی تمامی پرسنل شرکت و شرایط اختصاصی مربوط به هر یک از آنها و اتصال هر یک از آنها به اطلاعات پایه که برای هر دسته از پرسنل قبلا تعریف گردیده است تعریف می گردد. که شکل آن به صورت ذیل است:

با توجه به شکل فوق به توضیح آیتمهای تشکیل دهنده لیست حقوق بگیران می پردازیم:

کد شخص:کد تعریف شده شخص در نرم افزار حسابداری می باشد.

عنوان شخص:نام تعریف شده شخص در زیر سیستم حسابداری ساما می باشد.

کد اطلاعات پایه:کد تعریف شده اطلاعات پایه که قبلا توضیح داده شد که برای هر فرد مشخص می گردد.

حقوق روزانه:حقوق روزانه مبنای محاسبه حقوق برای هر پرسنل تعریف می گردد.

مزایای ماهانه:مبلغ ثابت مزایا که به حقوق پایه هر فرد هر ماه اضافه می گردد.

ساعات ورود و خروج:ساعت تعریف شده کار عادی برای هر پرسنل در روزهای عادی و پنج شنبه که که مبنای محاسبه اضافه کاری و تاخیر و کسر کار می گردد.

ساعت شروع تاخیر:ساعتی که چنانچه پرسنل از آن به بعد به شرکت ورود کند تاخیر ورود برای آن شخص محاسبه می گردد.مثلا ساعت ورود یک شخص 8:30 دقیقه صبح است ولی ساعت شروع محاسبه تاخیر از 8:40 صبح شروع می گردد و این 10 دقیقه اول صبح تاخیر ورود برای پرسنل محسوب نمی گردد.

تعداد اولاد تحت تکفل:تعداد فرزندان تحت تکفل پرسنل در این قسمت تعیین می گردد که از ضرب در مبلغ حق اولاد تعریف شده در اطلاعات پایه متصل شده به آن فرد حق اولاد در لیست حقوق محاسبه می گردد.

نوبت کار:چنانچه این تیک برای پرسنلی مشخص شود باید ساعت ورود و و خروج شیفت آن برای صبح و عصر و شب مشخص شود تا مبنای محاسبه حقوق ماهیانه گردد.

شب کار:چنانچه این تیک برای پرسنلی مشخص شود باید ساعت ورود و خروج شیفت آن برای شب مشخص شود تا مبنای محاسبه حقوق ماهیانه گردد.

تاریخ شروع و پایان کار:تعیین تاریخ شروع به کار و ترک کار پرسنل برای محاسبه حقوق و بیمه و مالیات می باشد.

شرح سمت:توضیح شغل هر پرسنل که به آن اشتغال دارد.

نوع استخدام:که بر اساس قوانین می تواند موقت و یا دائمی و یا کار ساعتی و معین باشد.

سابقه:میزان سابقه کار هر پرسنل در این قسمت تعیین می شود.

مدرک:مدرک تحصیلی هر پرسنل در این قسمت مشخص می شود.

رسته:تعیین رده شغلی هر پرسنل در این قسمت تعیین می گردد.

معافیت:توضیح این موضوع که پرسنل مورد نظر از معافیت خاصی برخوردار است یا خیر

معافیت موضوع ماده 92 :توضیح معافیت مناطق کمتر توسعه یافته مربوط به ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

آخرین مدرک تحصیلی:توضیح اینکه آخرین مدرک تحصیلی در حکم پرسنلی فرد چه می باشد.

نوع بیمه:توضیح این موضوع که نوع بیمه پرسنل تامین اجتماعی و یا نوع دیگری از بیمه می باشد.

ثبت ورود و خروج پرسنل:در این قسمت از زیر سیستم حقوق دستمزد نرم افزار جامع ساما سیستم ساعات ورود و خروج پرسنل به صورت  دستی و یا به صورت مستقیم با استفاده از کارت ساعت زن و یا تبدیل خروجی کارت ساعت زن به ورودی نرم افزار حقوق ساما قابل انتقال و یادداشت می باشد.که مبنای محاسبه حقوق با توجه به اطلاعات پایه و اطلاعات هر حقوق بگیر خواهد بود.که شکل آن به صورت ذیل است:

اطلاعات وام و مساعده:در این قسمت از نرم افزار حقوق ساما سیستم اطلاعات مساعده و یا وام دریافتی توسط هر پرسنل و تعداد اقساط بازپرداخت هر کدام به شرکت تعیین می گردد و مبنای محاسبه حقوق ماهیانه خواهد گردید.که از آیتمهایی مانند مبلغ وام و یا مساعده و تاریخ دریافت آن و تعداد اقساط تسویه آن با پرسنل دریافت کننده مشخص می گردد.

محاسبه حقوق:پس از توضیح مراحل قبلی که موارد مقدمی برای محاسبه حقوق می باشد به قسمت محاسبه حقوق و بیمه و مالیات پرسنل می رسیم.که شکلهای محاسبه حقوق و بیمه و مالیات به صورت ذیل است:

با توجه به شکلهای فوق به توضیح آیتمهای تشکیل دهنده محاسبه حقوق می پردازیم:

هدرجدید:که همان تعیین بازه زمانی  برای محاسبه حقوق می باشد که در آن تاریخ شروع و پایان محاسبه حقوق و نام حقوق بگیران در لیست پرسنل تعیین می گردد.

قفل هدر:که برای قفل کردن حقوق محاسبه شده قبل از صدور سند حسابداری از آن استفاده می شود.

حذف هدر:برای حذف حقوق محاسبه شده از این دکمه استفاده می شود.

آیتمهای حقوق و بیمه و مالیات:با انتخاب هر یک از این آیتمها جدول محاسبه حقوق و بیمه و مالیات ظاهر و تعیین می گردد.

ثبت شابلونهای حقوق :در این قسمت می توان برای تک تک آیتم های محاسبه حقوق شابلون سند حسابداری تعیین نمود.

ثبت سند حسابداری:بعد از تعیین شابلونهای حقوق با دکمه صدور سند حسابداری سند حسابداری حقوق به تفکیک پرسنل صادر می گردد.

نگهبانی:یکی ازموارد مهم در بنگاه های اقتصادی کنترل ورود وخروج افراد مهمان و مراجعه کنندگان و وسایل نقلیه حمل بار توسط نگهبانی شرکت است.که شکل آن به صورت ذیل است:

گزارشات حقوق و دستمزد:

گزارشات در نرم افزار حقوق دستمزد شامل گزارش ساعات کارکرد هر پرسنل و انواع فیلترهای تشکیل دهنده حقوق می باشد که به شکلهای ذیل می باشد:

افتتاحیه حقوق و دستمزد:در این قسمت مانده خالص حقوق و عیدی و سنوات به هر پرسنل را می توان به سال مالی جدید منتقل نمود.

ویرایش کارگاه: شامل تعیین کد کارگاه تامین اجتماعی و نام کارگاه و آدرس کارگاه مورد نظرو برخی اطلاعات لازم جهت محاسبه لیست تامین اجتماعی و مالیات حقوق می باشد.که شکل آن به صورت ذیل است:

ویرایش اشخاص و گروه اشخاص :در این قسمت از نرم افزار اشخاص تعریف شده با گروه پرسنل در حسابداری را نمایش می دهد و یا می شود اشخاصی را با گروه بندی مشخصی در این قسمت تعریف نمود که فقط در این قسمت و حسابداری نمایش داده می شود.

تعریف شابلون:به مانند سایر زیر سیستمهای ساما سیستم همان الگوی تعریف ثبت سند حسابداری برای انواع رویداد مالی در نرم افزار حقوق دستمزد می باشد.

منو نرم افزار حقوق دستمزد

یکی از پرکاربرد ترین نرم افزارهایی که در همه ی شرکت ها مورد توجه است نرم افزار حقوق دستمزد می باشد.
نحوه محاسبه حقوق در شرکت های مختلف دارای پروسه ها و اشکال مختلف می باشد.

اطلاعات پایه یا همان اطلاعات حکم حقوقی اصلی ترین بخش محاسبه حقوق می باشد، یک سازمان ممکن است دارای چند حکم حقوقی مختلف باشد. شما در نظر نرم افزار ساما سیستم می توانید به تعریف بی نهایت حکم حقوقی بپردازید.

ویرایش اطلاعات نرم افزار

بعد از تعاریف پایه نوبت به تعریف کلیه لیست حقوق بگیران می باشد. شما در این قسمت می توانید تمایزهای بیشتری بین محاسبه حقوق اشخاص (علاوه بر تمایز در تعاریف اطلاعات پایه) قائل شوید. تلفیق این دو قسمت با هم به شما قدرت مانور بالایی می دهد.

ویرایش پرسنل در بخش اطلاعات پرسنل

اگر در صدد محاسبه حقوق روزانه افراد هستید و یا می خواهید که اطلاعات ورود و خروج افراد را هر روز ثبت نمائید و یا از دستگاه های کارت ساعت زن به صورت روزانه استفاده کنید منوی ورود ساعت کار ساما این امکان را به شما میدهد.
در این قسمت شما می توانید میزان تاخیر، اضافه کاری و … هر فرد را به صورت روزانه ببینید، ثبت کنید و یا از دستگاه کارت ساعت زن بارگذاری نمائید و در نهایت حقوق روزانه هر فرد را ببینید.

تنظیمات ثبت ورود و خروج پرسنل

شما با استفاده از نرم افزار حقوق ساما سیستم می توانید خروجی مربوط به برنامه های بیمه تامین اجتماعی و همچنین مالیات حقوق را استخراج کنید. برای استفاده از این امکان نیاز است که اطلاعات کارگاهی خود را وارد برنامه کنید.

ویرایش اطلاعات کارگاه

قبل از محاسبه حقوق ماهانه شما می توانید با استفاده از قسمت وام یا مساعده اطلاعات اقساط کسری لیست حقوق بگیران خود را وارد نمائید.

اطلاعات وام و مساعده

در قسمت محاسبه حقوق شما می توانید با چند کلیک ساده محاسبه حقوق بازه زمانی دلخواه خود را داشته باشید علاوه بر آنها می توانید از همین قسمت خروجی بیمه و مالیات خود را تهیه نمائید. همچنین شما می توانید به صورت دلخواه هر تغییر لازم را به صورت دستی در این قسمت وارد نمائید و در نهایت ثبت سند نمائید.

فرم محاسبه حقوق و دستمزد
حقوق در فرم محاسبه حقوق و دستمزد
ارسال به فایل بیمه در فرم محاسبه حقوق دستمزد

برای ثبت سند با ایجاد امکان تعریف شابلون ، ساما قدرت مانور بالایی به شما می دهد تا بتوانید انواع ثبت های حقوق خود را از یکدیگر متمایز سازید.
به طور مثال شما در یک شرکت تولیدی می توانید حقوق دستمزد کارمندان و کارگران تولید را جدا از مسئولین فروش ثبت نمایید و با استفاده از نرم افزار محاسبه قیمت تمام شده ، در محاسبات قیمت تمام شده کالای خود در نظر بگیرید.

شابلون حقوق و دستمزد

برخی امکانات نرم افزار حقوق دستمزد :

 • امکان محاسبه حقوق پرسنل به تفکیک اداری و تولیدی

 • امکان محاسبه حقوق وعیدی و سنوات و مرخصی پرسنل به صورت ماهیانه و روزانه و یا در دوره های زمانی مختلف.

 • امکان تعیین میزان حقوق پرداختی و معوق به تفکیک پرسنل

 • امکان تهیه فیش حقوقی برای پرسنل

 • امکان تنظیم لیست بیمه بر طبق مقررات تامین اجتماعی و ارسال فایلهای آن برای سامانه الکترونیکی ارسال لیستهای بیمه

 • امکان تنظیم اظهارنامه مالیات بر حقوق بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارسال فایلهای آن برای سامانه الکترونیکی ارسال اظهارنامه های مالیات بر حقوق ماهیانه

 • امکان پرداخت انواع مزایا به تفکیک مزایای مشمول حق بیمه و غیر مشمول آن

 • امکان پرداخت انواع مزایا به تفکیک مزایای مشمول مالیات حقوق و غیر مشمول آن

 • امکان تعریف نرخهای معافیف مالیات و نرخهای حق بیمه و تعریف حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کارو…

 • امکان افزودن و کسر انواع کسورات و اضافات تحت عناوین مختلف

 • امکان صدور و تدوین چند لیست بیمه و مالیات جداگانه برای کد کار گاهی های مختلف

 • امکان ثبت روزانه ی ورود و خروج

 • امکان ثبت ورود و خروج افراد متفرغه و وسایل نقلیه زیر سیستم نگهبانی

 • ارتباط مستقیم با زیر سیستم نرم افزار حسابداری صنعتی و محاسبه ی قیمت تمام شده