نرم افزار فروش

نرم افزار فروش ساما سیستم یکی دیگر از زیر سیستمهای نرم افزار جامع ساما سیستم است که با استفاده از آن واحدهای فروش کالا و خدمات اقدام به ثبت انواع فروش کالا و خدمات می نمایند که از چهار بخش تعاریف پایه و ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات و گزارشگیری از انواع فروشهای ثبت شده و امکانات جانبی تشکیل شده است.همچنین لازم به توضیح است که یکی از نقاط قوت نرم افزار فروش ساما سیستم امکان طبقه بندی فاکتورهای فروش بر اساس روش نگهداری ادواری و دائمی موجودیها درهرواحد اقتصادی است.که در توضیح زیر سیستم انبار ساما سیستم و ارتباط آن با نرم افزار فروش ساما سیستم این قابلیت توضیح بیشتری خواهد گردید.لازم به توضیح است که امکان صدور اتوماتیک حواله های انبار بابت فاکتورهای فروش کالا  وامکان صدور اتوماتیک رسیدهای انبار از فاکتورهای برگشت از فروش نرم افزارفروش ساما سیستم وجود دارد.بدیهی است ارتباط بسیار نزدیک زیر سیستم فروش ساما سیستم با زیر سیستم انبار ساما سیستم نقطه قوت پیاده سازی همزمان روش نگهداری دائمی و ادواری کالا را برای واحدهای اقتصادی را فراهم می سازد.که شکل کلی این نرم افزار به صورت ذیل است:

تعاریف پایه:

تعاریف پایه نرم افزار فروش ساما سیستم از تعریف اطلاعات انبارها و کالاها و اشخاص و گروه بندی آن و تعریف مراکز هزینه و تعریف شابلونهای ثبتهای حسابداری فروش وتعریف فریم فروش و شرح خدمات تشکیل شده است که به توضیح هر یک از آنها می پردازیم:

تعریف انبار و گروه و کالا:

نرم افزارفروش ساما سیستم امکان تعریف سه سطح به هم پیوسته به جهت طبقه بندی انبارها و گروه بندی در آنها و کالاهای زیر مجموعه در هر گروه را دارد.شکل ذیل نشان دهنده نحوه تعریف کالاها و گروهها و انبارهاست:

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می فرمائید جدول فوق دارای سه بخش بهم پیوسته است که در طبقه اول انبارها و در طبقه دوم گروه های مربوط به هر انبار و در طبقه سوم کالاهای مربوط به هر گروه تعریف گردیده است.در این حالت ملاحظه می فرمائید که در کد هر کالا کد گروه و کد انبار تشکیل دهنده در آن وجود دارد.علاوه بر سه سطح به هم پیوسته تعریف کالاها در کلید جزئیات تعریف هر کالا یک حوزه شناور نیز برای هر کالا در نظر گرفته شده است که به طبقه بندی هر چه بهتر کالا کمک می نماید.به عنوان مثال کاربران می توانند در طبقه بندی یک مدل تیشرت از رنگهای مختلف از حوزه شناور کالا برای طبقه بندی رنگها استفاده نمایند تا مجبور نباشند یک مدل تیشرت با رنگهای مختلف را به تعداد رنگهایش کالا تعریف کنند بلکه یک کالا تعریف شده و با شناورهای رنگ در فاکتورهای فروش گردش می یابد.همچنین در جدول تعاریف کالای فوق امکاناتی نظیر انتقال کالاها از اکسل و یا امکان کپی شرح کالاها از یک انبار به انبار دیگر وجود دارد.که کار را برای کاربران تسهیل می نماید.

تعریف اشخاص و گروه اشخاص:

اشخاص و گروه بندی آنها دو طبقه بهم پیوسته از یک حوزه شناور هستند که با حسابهای تعریف شده در حسابداری گردش پیدا می کنند همانطور که در شکل تعریف شابلونهای فروش ملاحظه می فرمائید اشخاص و گروه آنها که در نرم افزار فروش ساما سیستم تعریف می شوند در شابلونهای فروش ساما سیستم استفاده می شوند.همچنین لازم به توضیح است که اشخاص تعریف شده در نرم افزار فروش ساما سیستم فقط در دو زیر سیستم حسابداری و فروش رویت میشوند که این موضوع به طبقه بندی اطلاعات و ایجاد کنترلهای داخلی در یک واحد اقتصادی کمک می کند مثلا اشخاصی که در نرم افزار فروش ساما سیستم تعریف شده اند کاربران مرتبط با نرم افزار خرید ساما سیستم نمی بینند.شاید اطلاعات این اشخاص برای مدیران یک واحد اقتصادی دارای طبقه بندی خاصی باشد که دسترسی تمامی کاربران به کلیه اطلاعات لازم نباشد.به هر حال در نرم افزارفروش ساما سیستم می توان میزان دسترسی کاربران دیگرزیر سیستمهای نرم افزار جامع ساما سیستم را توسط گروه بندی اشخاص تعیین نمود به عبارت دیگر در گروه بندی اشخاص میشود تعیین کرد که چه کاربرانی به چه گروهی از اشخاص دسترسی داشته باشند.

اشکال ذیل وضعیت تعریف اشخاص و گروه بندی آنها را نشان می دهد.

همانطور که در اشکال فوق ملاحظه می فرمائید در جدول تعریف گروه ها مشخص گردیده است که هر گروه از اشخاص در کدام زیر سیستم نرم افزار جامع ساما سیستم نمایش داده شود و در جدول تعریف اشخاص کد گروه بندی هر شخص قید می گردد که این شخص با استناد به کد گروه در کدام زیر سیستم نمایش داده خواهد شد.

تعریف مراکز هزینه:

مراکز هزینه یک حوزه شناور دیگر در تعاریف پایه نرم افزار فروش ساما سیستم می باشد که کاربران می توانند از آن جهت طبقه بندی بهتر اسناد فروش استفاده کنند مثلا با طبقه بندی کارمندان فروش در یک شرکت بازرگانی و تخصیص این طبقه بندی به فاکتورهای فروش در زمان ورود اطلاعات اسناد فروش میشود مشخص کرد که مثلا هر یک از اقلام یک فاکتور فروش را کدام را کدام کارمند فروش به فروش رسانده است.لازم به توضیح است که این نوع طبقه بندی صرفا یک مثال است و کاربران در هر واحد اقتصادی بسته به نوع نیازمندیهای خود می توانند از مراکز هزینه که از چهار طبقه بهم پیوسته تشکیل شده است و آخرین سطح آن در ثبتهای حسابداری استفاده میشوند به کارگیرند لازم به توضیح است که چهار طبقه بودن تعاریف مراکز هزینه در نرم افزار فروش ساما سیستم این امکان را به کاربران میدهد که ایشان بیش از یک موضوع را در یک واحد اقتصادی با مراکز هزینه طبقه بندی نمایند.و اگر مراکز هزینه صرفا یک طبقه داشت صرفا کاربران می توانستند از یک موضوع برای طبقه بندی اطلاعات اسناد فروش از مراکز هزینه در این قسمت استفاده کنند.

شکل تعریف مراکز هزینه به صورت ذیل است:

تعریف ش ابلون سند حسابداری فروش:

در این قسمت کاربران نرم افزار فروش ساما سیستم انواع ثبتهایی که امکان دارد در واحد اقتصادی خود در رابطه با فاکتورهای فروش کالا و خدمات وجود داشته باشد را تعریف کرده و شماره گذاری می نمایند لازم به توضیح است که کلیه فاکتورهای فروش که در قسمت ورود اطلاعات که بعدا توضیح می گردد ثبت شوند هر کدام یک رویداد مالی هستند که توسط شابلونهای ثبت حسابداری نرم افزار فروش ساما سیستم که در این قسمت تعریف گردیده اند به صورت اتوماتیک به نرم افزار حسابداری انتقال می یابند.شکل جدول تعریف شابلون ثبتهای حسابداری مرتبط با فروش به صورت ذیل است:

تعریف فریم فروش:

این فرم به کابران این امکان را می دهد تا برای برخی کالاها یا اشخاص خاص تخفیفات و اضافات و به طور کلی شرایطی را تعریف کنند تا در زمان صدور فاکتور فروش برای آن اشخاص و کالاهای مورد نظر به صورت اتوماتیک محاسباتی را لحاظ کند به عبارت دیگر از این فرم جهت اتوماتیک سازی برخی محاسبات جهت برخی کالاها و یا اشخاص در فاکتورهای فروش استفاده می گردد که هم صدور فاکتور فروش را تسهیل می نماید و هم امکان کنترل داخلی را بالا برده و هم خطای انسانی را کاهش می دهد .شکل کلی این فرم به صورت ذیل است:

تعریف شرح خدمات:

این فرم امکان تعریف شرحهای تکراری برای خدماتی تکرار شدنی یک واحد اقتصادی را به کاربران می دهد به صورتی که پس از تعریف یکبار شرحهای تکراری در این فرم در زمان صدور فاکتور فروش خدمات آنها را انتخاب کرده و نیازی به تایپ هر باره آنها وجود نخواهد داشت که باعث نظم و ایجاد ثبات رویه در صدور فاکتورهای فروش خدمات خواهد گردید.که شکل آن به صورت ذیل است:

پس از آشنایی با نحوه تعاریف پایه در نرم افزار فروش ساما سیستم بایستی با نحوه ورود اطلاعات و ثبت فاکتورهای فروش در نرم افزار فروش ساما سیستم آشنا شویم :

ثبت فاکتورفروش و برگشت از فروش:

این بخش از نرم افزارفروش ساما سیستم این امکان را به کاربران می دهد تا فاکتورفروش انواع کالا را ثبت نمایند.

اشکال ذیل نحوه صدور یک فاکتور فروش را نمایش می دهد:

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می فرمائید فاکتورفروش دارای دو بخش بالاوپایین است که بخش بالای آن هدر فاکتورفروش و بخش پایین آن آیتمهای فاکتور فروش است.

بخش هدر از اجزاء ذیل تشکیل شده است:

 • شماره اصلی و فرعی:

در بخش هدر در فاکتورهای فروش دو ستون شماره اصلی و شماره فرعی وجود دارد که نحوه ارتباط دو شماره بدین صورت است که با انتخاب هر شماره فرعی شماره های اصلی آن از یک شروع شده و نرم افزار فروش ساما سیستم خودش اقدام به صدور شماره اصلی در هر فاکتورفروش با توجه به شماره فرعی آن می کند و از شماره فرعی نیز جهت طبقه بندی فاکتورهای فروش استفاده می شود مثلا در یک واحد اقتصادی می توان فروشهای تهران را با فرعی 1 و فروشهای شهرستان را با فرعی 2 علامتگذاری نمود.بدیهی است بعد از انتخاب هر شماره فرعی در هدر فاکتورفروش شماره اصلی آن به ترتیب از شماره یک به بالا به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد.

 • شخص ومرکز:

همچنین ستونهای شخص و مرکز نیز به ترتیب برای نام تامین کنندگان و نام پروژه ها قابل استفاده است.البته لازم به توضیح است که ستون مرکز در هدر فاکتورهای فروش می تواند بر اساس نیاز کاربران تعاریف مختلفی داشته باشد.

 • شماره پرینت:

همچنین ستون ش پ که مخفف شماره پرینت است امکان بی نهایت ریپورت نمایشی برای انواع فاکتورهای فروش در یک واحد اقتصادی را فراهم می سازد.

در بخش آیتم و پایین فاکتورهای فروش همانطور که در شکل آن مشخص است پس از تکمیل اطلاعات هدر فاکتورفروش وارد آیتم شده و ابتدا کالاهایی که قبلا در قسمت تعاریف پایه نرم افزار فروش ساما سیستم تعریف کرده بودیم انتخاب می نمائیم نکته قابل ذکر در آیتم فاکتور فروش آن است که ستون مرکز هزینه در آیتمها نیز وجود دارد و این موضوع این امکان را برای کاربران فراهم می کند که از مراکز مختلفی در هر سطر کالا استفاده نمایند به عنوان مثال چنانچه از مرکز هزینه برای پروژه های پیمانکاری استفاده نموده باشیم شاید کالاهای فروخته شده به یک شخص از محل انبار به پروژه های مختلفی از آن شخص بارگیری شده باشد که در اینصورت با تفکیک میزان جنس ارسال شده به هر پروژه در فاکتورفروش و با اتصال مرکز هزینه هر پروژه به کالاهای فروخته شده کالاهای فروش رفته طبقه بندی می گردند.

نکته دیگر حائز اهمیت در آیتم فاکتورهای فروش آن است که درهر سطر از کالا امکان تخصیص تخفیف جداگانه با نرخ متفاوت وجود دارد که در زمانی که برای کالاهای مختلف یک فروش به مشتری آن تخفیف متفاوتی ارائه شده باشد به راحتی قابل طبقه بندی است.البته در برخی موارد تخفیفات و یا اضافات به مجموع فاکتورفروش تخصیص می یابد و ارتباطی به ردیفهای کالا ندارد که برای آن بایستی جدول اضافات و کسورات ذیل فاکتورفروش پر شود.

شکل جدول اضافات و کسورات به صورت ذیل است:

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می فرمائید در این جدول امکان تعریف 6 مورد اضافات و 6 مورد کسورات ذیل فاکتورهای فروش وجود دارد که می شود این اضافات و کسورات را به صورت عدد ثابت یا درصدی از مبلغ فاکتور در هر مرحله تعیین نمود لازم به توضیح است که شرح اضافات و کسورات بسته به نیاز کاربران قابل تغییر است.

با توجه به توضیحات داده شده راجع به فاکتورفروش در نرم افزارفروش ساما سیستم لازم به توضیح است که به این موضوع اشاره گردد که فرم مربوط به برگشت ازفروش نیز عینا به مانند فاکتورفروش بوده و نحوه استفاده و امکانات مشابهی دارد.

فاکتور فروش خدمات:

همانطور که مستحضرید در نرم افزارفروش علاوه بر ثبت انواع کالاهای فروخته شده نیاز به ثبت فروش خدمات به اشخاص ثالث نیز وجود دارد به عبارت دیگر ثبت انواع فاکتورهای درآمد در واحدهای اقتصادی که همان تعریف فروش خدمات است.در نرم افزار فروش ساما سیستم به صورت ذیل است:

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می فرمائید از دو بخش هدر و آیتم تشکیل شده است.

که در بخش هدر اجزاء تشکیل دهنده آن به شرح ذیل است:

 • شماره فرعی و اصلی:

به مانند فاکتور فروش شماره اصلی و فرعی وجود دارد که در واقع شماره فرعی برای انواع طبقه بندی مورد نیاز کاربران قابل استفاده خواهد بود مثلا طبقه بندی فاکتورهای فروش بر اساس استان یعنی به هراستان یک شماره فرعی تعلق گیرد مثلا استان تهران فرعی شماره یک و استان اصفهان فرعی شماره دو که این خود یک نوع طبقه بندی در فاکتورهای فروش خدمات نرم افزارفروش ساما سیستم می باشد و برای هر شماره فرعی به طور اتوماتیک نرم افزار از شماره اصلی یک در هر سال مالی شروع به شماره دهی فاکتورهای فروش می نماید.

 • شخص:

دراین قسمت از نرم افزار فروش ساما سیستم نام شخصی که خدمات به او ارائه شده است (مشتری) را انتخاب می کنیم.

 • مرکز:

در این قسمت همانطور که قبلا در ثبت فروش کالا توضیح داده شد مراکز شناور تعریف شده بر اساس نیاز واحد اقتصادی قابل استفاده خواهد بود مثلا میشود در این قسمت از نرم افزارفروش ساما سیستم در مراکز هزینه استانهای ایران را درج نمود لازم به توضیح است که شماره اصلی و فرعی که پیشتر توضیح داده شد شماره هایی است که نرم افزارفروش خدمات ساما سیستم به صورت اتوماتیک می دهد همانطور که در بخشهای مختلف نرم افزار جامع ساما سیستم توضیح داده شده است مراکز هزینه یک حوزه شناور پر کاربرد و قابل استفاده برای تمامی واحدهای اقتصادی است که از آن در یک واحد اقتصادی می توان برای حتی چندین منظور مختلف به صورت همزمان استفاده نمود.

 • شماره پرینت:

همچنین ستون ش پ که مخفف شماره پرینت است امکان بی نهایت ریپورت نمایشی برای انواع فاکتورهای فروش در یک واحد اقتصادی را فراهم می سازد.

همچنین در بخش آیتمهای فاکتور فروش خدمات از امکانات ذیل بهره مند می شویم:

ردیف و شرح خدمات:

بدیهی است در فاکتورهای فروش خدمات متفاوت از فاکتورهای فروش کالا به جای عنوان کالا نیاز داریم که خدمات را شرح نمائیم. همچنین امکان انتخاب شرحهای تکراری که فقط کاربران یکبار آن را تایپ نمایند نیز خواهد بود.

شابلون:

در این قسمت از نرم افزارفروش خدمات ساما سیستم امکان تخصیص انواع شابلون سند حسابداری به هر ردیف از فاکتور فروش وجود دارد.و کاربران مجبور نیستند برای تمامی آیتمهای فاکتورفروش یک نوع سند حسابداری صادر کنند. همانطور که قبلا نیز توضیح داده شده است امکان شابلون سند حسابداری در فرمهای نرم افزار جامع ساما سیستم در زیر سیستمهای مختلف امکان صدور سند حسابداری اتوماتیک برای هر رویداد مالی ازسایر زیر سیستمهای دیگر نرم افزار جامع ساما سیستم را فراهم می سازد.به عنوان مثال شما فرض کنید یک فاکتور فروش خدمات آبکاری که در آن دو قطعه توسط این شرکت خدمات آبکاری گردیده است برای مشتری ارسال گردیده است که قرار است یک قلم از فاکتور فروش را دریافت نکرده و جنس آن را امانی به مشتری داده اید و قلم دیگر آن به عهده مشتری شماست پس در این حالت ملاحظه می کنید که یک فاکتور فروش با دو ردیف دارید ولی هر کدام از اقلام فاکتور فروش خدمات رویداد مالی متفاوتی را حکایت می کنند آن قلمی که بر عهده خود ماست هزینه تبلیغات است و آن قسمت که بر عهده مشتری است باید از مشتری مطالبات شناسایی شده و در واقع درآمد آبکاری ما محسوب می گردد.که در این حالت در نرم افزار فروش خدمات ساما سیستم شما با تخصیص دو شابلون سند حسابداری متفاوت به هر ردیف به راحتی دو سند حسابداری بابت دوردیف ازیک فاکتور فروش خدمات می رسید.شابلون سند حسابداری یکی از نقاط قوت نرم افزارجامع ساما سیستم است.که ازانجام ثبتهای غیر حرفه ای و تکراری برای رویدادهای مالی جلوگیری کرده ودرعین حال ثبتهای اتوماتیک کاملا تحت کنترل کاربران است.

شکل ذیل فرم فاکتور فروش خدمات را نشان میدهد:

********

ثبت پیش فاکتور فروش

در بسیار از بنگاه های اقتصادی فرآیند فروش پروسه استعلام و اعلام قیمت اهمیت ویژه ای دارد . با ثبت پیش فاکتور ، گزارش گیری از آنها ، پیگیری روی آنها و مقایسه آن با فاکتورهای فروش دپارتمان های فروش میتوانند میزان بهره وری فروش خود را افزایش دهند و فرآیند فروش را بهبود ببخشند. از این رو ثبت پیش فاکتور اهمیت ویژه ای دارد . در ادامه به نحوه ثبت پیش فاکتور فروش در نرم افزار ساما سیستم می پردازیم .

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می فرمائید پیش فاکتورفروش دارای دو بخش بالاوپایین است که بخش بالای آن هدر پیش فاکتورفروش و بخش پایین آن آیتمهای پیش فاکتور فروش است.

بخش هدر از اجزاء ذیل تشکیل شده است:

 • شماره اصلی و فرعی:

در بخش هدر در پیش فاکتورهای فروش دو ستون شماره اصلی و شماره فرعی وجود دارد که نحوه ارتباط دو شماره بدین صورت است که با انتخاب هر شماره فرعی شماره های اصلی آن از یک شروع شده و نرم افزار فروش ساما سیستم خودش اقدام به صدور شماره اصلی در هر پیش فاکتورفروش با توجه به شماره فرعی آن می کند و از شماره فرعی نیز جهت طبقه بندی  پیش فاکتورهای فروش استفاده می شود مثلا در یک واحد اقتصادی می توان فروشهای تهران را با فرعی 1 و فروشهای شهرستان را با فرعی 2 علامتگذاری نمود.بدیهی است بعد از انتخاب هر شماره فرعی در هدر       پیش فاکتورفروش شماره اصلی آن به ترتیب از شماره یک به بالا به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد.

 • شخص ومرکز:

همچنین ستونهای شخص و مرکز نیز به ترتیب برای نام تامین کنندگان و نام پروژه ها قابل استفاده است.البته لازم به توضیح است که ستون مرکز در هدر پیش فاکتورهای فروش می تواند بر اساس نیاز کاربران تعاریف مختلفی داشته باشد.

 • شماره پرینت:

همچنین ستون ش پ که مخفف شماره پرینت است امکان بی نهایت ریپورت نمایشی برای انواع پیش فاکتورهای فروش در یک واحد اقتصادی را فراهم می سازد.

بخش آیتم های پیش فاکتور

در بخش آیتم و پایین پیش فاکتورهای فروش همانطور که در شکل آن مشخص است پس از تکمیل اطلاعات هدر پیش فاکتورفروش وارد آیتم شده و ابتدا کالاهایی که قبلا در قسمت تعاریف پایه نرم افزار فروش ساما سیستم تعریف کرده بودیم انتخاب می نمائیم نکته قابل ذکر در آیتم پیش فاکتور فروش آن است که ستون مرکز هزینه در آیتمها نیز وجود دارد و این موضوع این امکان را برای کاربران فراهم می کند که از مراکز مختلفی در هر سطر کالا استفاده نمایند .

نکته دیگر حائز اهمیت در آیتم پیش فاکتورهای فروش آن است که درهر سطر از کالا امکان تخصیص تخفیف جداگانه با نرخ متفاوت وجود دارد که در زمانی که برای کالاهای مختلف یک پیش فروش به مشتری آن تخفیف متفاوتی ارائه شده باشد به راحتی قابل طبقه بندی است.البته در برخی موارد تخفیفات و یا اضافات به مجموع پیش فاکتورفروش تخصیص می یابد و ارتباطی به ردیفهای کالا ندارد که برای آن بایستی جدول اضافات و کسورات ذیل پیش فاکتورفروش پر شود.

شکل جدول اضافات و کسورات به صورت ذیل است:

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می فرمائید در این جدول امکان تعریف 6 مورد اضافات و 6 مورد کسورات ذیل فاکتورهای فروش وجود دارد که می شود این اضافات و کسورات را به صورت عدد ثابت یا درصدی از مبلغ پیش فاکتور در هر مرحله تعیین نمود لازم به توضیح است که شرح اضافات و کسورات بسته به نیاز کاربران قابل تغییر است.

ثبت قرارداد فروش:

ممکن است در برخی از بنگاه های اقتصادی پروسه فروش کالا یک پروسه بلند مدت باشد و یا نیاز به ثبت قرارداد و سفارش کالا قبل از تحویل کالا وجود داشته باشد . به طوری که محصولات و کالا طی یک پروسه بلند مدت و به صورت پارت های متعدد تحویل مشتری گردد . برای تحقق چنین فرآیندی نرم افزار فروش ساما سیستم قسمت ثبت قرارداد را برای کاربران در نظر گرفته که در ادامه به نحوه ورود اطلاعات و توضیح فرم مربوطه میپردازیم .

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می فرمائید قرارداد فروش دارای دو بخش بالاوپایین است که بخش بالای آن هدر قرارداد فروش و بخش پایین آن آیتمهای قرارداد فروش است.

بخش هدر از اجزاء ذیل تشکیل شده است:

 • شماره اصلی و فرعی:

در بخش هدر در قرارداد فروش دو ستون شماره اصلی و شماره فرعی وجود دارد که نحوه ارتباط دو شماره بدین صورت است که با انتخاب هر شماره فرعی شماره های اصلی آن از یک شروع شده و نرم افزار فروش ساما سیستم خودش اقدام به صدور شماره اصلی در هر قرارداد فروش با توجه به شماره فرعی آن می کند و از شماره فرعی نیز جهت طبقه بندی  قرارداد های فروش استفاده می شود مثلا در یک واحد اقتصادی می توان قرارداد های تهران را با فرعی 1 و قرارداد های شهرستان را با فرعی 2 علامتگذاری نمود.بدیهی است بعد از انتخاب هر شماره فرعی در هدر قرارداد فروش شماره اصلی آن به ترتیب از شماره یک به بالا به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد شد.

 • شخص ومرکز:

همچنین ستونهای شخص و مرکز نیز به ترتیب برای نام مشتری و نام پروژه ها قابل استفاده است.البته لازم به توضیح است که ستون مرکز در هدر قرارداد های فروش می تواند بر اساس نیاز کاربران تعاریف مختلفی داشته باشد.

 • شماره پرینت:

همچنین ستون ش پ که مخفف شماره پرینت است امکان بی نهایت ریپورت نمایشی برای انواع قرارداد های فروش در یک واحد اقتصادی را فراهم می سازد.

 • از تاریخ تا تاریخ و زمان تحویل:

همانطور که کاملا مشخص است از این سه فیلد برای مشخص کردن بازه زمانی قرارداد و زمان تحویل کالا به مشتریان استفاده میشود .

بخش آیتم های قرارداد فروش

در بخش آیتم و پایین قرارداد فروش همانطور که در شکل آن مشخص است پس از تکمیل اطلاعات هدر قرارداد فروش وارد آیتم شده و ابتدا کالاهایی که قبلا در قسمت تعاریف پایه نرم افزار فروش ساما سیستم تعریف کرده بودیم انتخاب می نمائیم نکته قابل ذکر در آیتم قرارداد فروش آن است که ستون مرکز هزینه در آیتمها نیز وجود دارد و این موضوع این امکان را برای کاربران فراهم می کند که از مراکز مختلفی در هر سطر کالا استفاده نمایند .

نکته دیگر حائز اهمیت در آیتم قرارداد فروش آن است که درهر سطر از کالا امکان تخصیص تخفیف جداگانه با نرخ متفاوت وجود دارد که در زمانی که برای کالاهای مختلف یک قرارداد فروش به مشتری آن تخفیف متفاوتی ارائه شده باشد به راحتی قابل طبقه بندی است.البته در برخی موارد تخفیفات و یا اضافات به مجموع قراردادهای فروش تخصیص می یابد و ارتباطی به ردیفهای کالا ندارد که برای آن بایستی جدول اضافات و کسورات ذیل قرارداد فروش پر شود.

شکل جدول اضافات و کسورات به صورت ذیل است:

همانطور که در شکل فوق ملاحظه می فرمائید در این جدول امکان تعریف 6 مورد اضافات و 6 مورد کسورات ذیل قراردادهای فروش وجود دارد که می شود این اضافات و کسورات را به صورت عدد ثابت یا درصدی از مبلغ قرارداد در هر مرحله تعیین نمود لازم به توضیح است که شرح اضافات و کسورات بسته به نیاز کاربران قابل تغییر است.

پس از معرفی قسمتهای ورود اطلاعات و ثبت انواع فروش کالا و خدمات به معرفی بخشهای گزارشگیری نرم افزار فروش ساما سیستم می پردازیم:

گزارشات فروش

این قسمت از گزارشات نرم افزار فروش ساما سیستم ، شامل گزارش های کاربردی به منظور کنترل و بررسی دقیق تر اسناد فروش طراحی گردیده که بیشتر مورد  کاربرد کاربران با تخصص غیر حسابداری می باشد .کاربران برای استفاده از این قسمت از گزارشات نیازی به دانش مالی و حسابداری ندارند و با آگاهی نسبی به برنامه ساما سیستم می توانند به تهیه گزارشات کاربردی می پردازند . به عبارت دیگر این قسمت از گزارشات نوع ثبت حسابداری اسناد فروش را در نرم افزار حسابداری در نظر نمی گیرد .

گزارش کاردکس فروش

این گزارش برای کارمندان و مدیران فروش در نظر گرفته شده . این گزارش کمک میکند که عملیات فروش و پاسخ دهی به مشتریان با سرعت بیشتری انجام شود . اگر کاربری نیاز دارد که به سرعت اطلاع پیدا کند که به یک مشتری چه میزان فروش داشته و یا آخرین قیمت فروش یک کالا چه مبلغی میباشد و یا از یک کالا چه میزانی در انبار موجود میباشد بدون اعمال فیلتر به سرعت با چند کلیک میتواند اطلاعات مورد نظر را استخراج کند . در این قسمت سعی شده که تمام اطلاعات مورد نیازفرآیند های فروش یکجا در اختیار کاربران قرار گیرد تا به این فرآیند ها سرعت بیشتری داده شود .

گزارشات اسنادی فروش

این قسمت از گزارشات برای کاربران با دانش مالی در نظر گرفته شده . در این گزارشات کاربران میتوانند علاوه بر اعمال فیلترهای متداول در گزارشات فروش ، فیلترهای حسابداری اعمال نمایند . یعنی کاربران می توانند در این قسمت با توجه به نوع کدینگ حسابداری وثبت طبقه بندی اسناد فروش با شابلون های مختلف به تهیه گزارشات بپردازند .فرض کنید در شرکتی کدینگ حسابداری به نحوی تعریف شده که برخی از فروش ها به صورت دائمی ثبت شوند و حساب موجودی کالا را در فرآیند فروش دخالت دهند و برخی دیگر ازاسناد فروش به صورت ادواری و بدون اثر و دخالت موجودی کالا ثبت میشوند ؛ با استفاده از این گزارشات و فیلتر های آن کاربران میتوانند به راحتی به تهیه گزارش و ایجاد تمایز بین این دو مدل فروش بپردازند و خروجی دلخواه را از نرم افزار تهیه نمایند .

گزارشات خدمات فروش

این قسمت از گزارشات برای تهیه گزارش از فاکتورهای خدمات که در سیستم ثبت شده اند در نظر گرفته شده . همان طور که قبلا توضیح دادیم نرم افزار ساما سیستم رویکرد متفاوتی نسبت به کالا و خدمات دارد و بر خلاف برخی از نرم افزار ها  این دو را از لحاظ منطقی و کاربردی یکی نمیداند . با توجه به همین امر ثبت و طبقه بندی هر کدام از این اطلاعات و همچنین تهیه گزارش از آنها به صورت جداگانه انجام میشود . در این گزارش کاربران  تمام فیلترهای کاربردی که در گزارش خدمات مورد نیاز میباشد را دراختیار دارند .

توضیحات ارائه شده خلاصه و مختصر توضیحی درباره امکانات کلی نرم افزار فروش ساما سیستم بود . مخاطبان محترم و عزیز در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر میتوانند با این شرکت ارتباط برقرار کنند و در صورت نیاز دموی نرم افزار را به صورت حضوری و یا با استفاده از نرم افزار های ریموت مشاهده نمایند .