نرم افزار ساما سیستم نوعی نرم افزار ERP (Enterprise Resource Planing) است که از سه بخش کلی تشکیل شده است: بخش مالی، بخش اداری و بخش امکانات عمومی که هر بنگاه اقتصادی می تواند متناسب با نیاز های خود از ساما سیستم استفاده کند.

ساما سیستم از نوع نرم افزارهای تئوری نیست که بر اساس نیاز های آکادمیک بنگاه های اقتصادی تهیه شده باشد، بلکه کاملا کاربردی و بر اساس نیازهای واقعی جامعه طراحی شده است. در این باره، علاوه بر نیازهای کاربردی، سعی گردیده است تا همه ی استانداردهای حسابداری نیز در ساما سیستم به کار گرفته شود تا در تمام فعالیت های اقتصادی و در هر صنعتی قابل استفاده باشد.

طی سالیان متمادی، این شرکت به دلیل اشتغال داشتن به فعالیت های مالی در شناخت نیازهای آشکار و پنهان شرکت ها تجربه و مهارت خاصی دارد. همچنین، نکته ی قوت دیگر ساما سیستم این است که این شرکت برای هر مشتری، که تمایل داشته باشد، نرم افزار را به صورت عملیاتی پیاده سازی می کند و مشتری می تواند مطمئن باشد که از همه ی توانایی های نرم افزار در اداره ی سازمان خود استفاده کرده است. توانایی تطبیق نرم افزار با مشکلات موجود در شرکت های متفاوت و گوناگون از قابلیت های دیگر گروه نرم افزاری ساما سیستم است.

هنگام خرید نرم افزار ساما سیستم شما محدودیت کاربر ندارید و پس از خرید می توانید بدون محدودیت به تعریف کاربر بپردازید. نرم افزار ساما سیستم متشکل از 18 زیر سیستم است که شما می توانید با توجه به شرایط بنگاه اقتصادی خود به انتخاب و استفاده از این زیر سیستم ها بپردازید:

نرم افزار حسابداری

نرم افزار انبار

نرم افزار خرید

نرم افزار حقوق دستمزد

نرم افزار تولید

نرم افزار فروش

نرم افزار crm

نرم افزار خزانه داری

نرم افزار صورت مالی

نرم افزار حسابداری صنعتی

نرم افزار مدیریت

نرم افزار مدیریت اسناد

نرم افزار مدیریت بازاریابی