تعریف شرکت های خدماتی

تعریف شرکت های خدماتی:

شرکت های خدماتی چه شرکت هایی هستند :

شرکت های خدماتی شرکت هایی هستند که به جای کالا خدمات به  مشتری هاشون میفروشند  این خدمات میتواند انواع و اقسام داشته باشد که این خدمات شامل خدمات عمومی می شود یا خدمات مهندسی  و تخصصی در نتیجه طیف وسیعی از خدمات را در بر میگیرد چالش اصلی شرکت های خدماتی محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده است.