راهکار صنایع و تولیدی ها

شرکت های تولیدی چه شرکت هایی هستند ؟

مفهوم تولید چی هست؟

مفهوم تولید در صنعت ممکن به گونه ای متفاوت باشد مفهوم تولید در مسائل مالی و حسابداری

هرگونه تغییر شکل بر روی کالای خریداری شده تولید محسوب می شود