روش های نگهداری

روش های نگهداری :

ما در نرم افزار جامع ساما سیستم این امکان را ایجاد کردیم که روش ثبت دائمی و ادواری را توامان با هم انجام بدهیم این امکان در هیچ نرم افزار دیگری در ایران وجود ندارد

این روش در شرکت های بازرگانی چجوریه؟

در واقعیت برخی از شرکت های بازرگانی نیاز به پیاده سازی هر دو روش نگهداری دائمی و ادواری کالا به صورت همزمان را دارند  به عنوان مثال شرکت هایی هستند که هم انبار دارند و کالاهایی را میخرند و در انبار خود نگه میدارند و بعد میفروشند هم کالا هایی را به عنوان واسطه ای و تلفنی (یا به عبارتی دلالی ) خرید و فروش میکنند باید روش دائمی و  ادواری را برایشان همزمان پیاده سازی کنیم و زمانی که وارد انبار می شود و خارج می شود باید روش دائمی را پیاده سازی کنیم و چنانچه کالاها بدون ورود و خروج به انبار خرید و فروش شوند باید از روش ثبت ادواری استفاده نماییم 

طبق اصول حسابداری این روش چگونه باید پیاده سازی بشود؟

 طبق اصول حسابداری و به صورت کتابی بخواهیم برخورد کنیم و چیزی که در نرم افزار های دیگر هم  این گونه دیده می شود ما بایستی فقط از روش دائمی استفاده کنیم و یا نه فقط از روش ادواری استفاده کنیم که وقتی از یکی از آنها بخواهیم استفاده کنیم بخش دوم کار اینگونه از شرکت ها بیرون می ماند  و طبیعتا به آن نتیجه مطلوب در رابطه با مشکل انبار چه در مقدار و ریال نمی رسد ولی این امکان در نرم افزار جامع ساما سیستم دیده شده و در نرم افزار جامع ساما سیستم ما این امکان را داریم که هم  کالایی را با ورود و خروج به انبار شناسایی کنیم که همان روش دائمی می باشد و هم کالاهایی را بدون ورود و خروج به انبار شناسایی کنیم   نکته مهم اینجاست که ما بین فرآیند ورود و خروج کالا و فرآیند خرید و فروش کالا تفکیک قائل شدیم این دو تا مقوله جدا از هم هستند که متاسفانه در اکثریت نرم افزار ها در ایران این فرآیند را نمیبینیم که تفکیک قائل بشوند و اکثریت نرم افزار ها فروش و خروج را یکی میدانند و خرید و ورود را هم یکی میدانند در حالی که اینگونه نیست ما ممکن است کالایی وارد انبارمان بشود در حالی که آن را خریداری نکردیم بلکه برگشتی از فروش بوده یا کالای امانی بوده بلعکسش هم همینطور  کالایی ممکن است از انبار خارج بشود در حالی که این کالارا نفروختیم بلکه برگشت از خرید بوده یا ارسال امانی برای کسی بوده  یا هزاران مورد دیگری که در واقعیت اتفاق می افتد که از حوصله بحث ما خارج است یا ممکن است واقعا ورود کالا خرید و خروج همان فروش باشد با این وصف باید بین فرایند خرید و فروش و ورود و خروج تفکیک قائل شد و چنانچه این تفکیک وجود داشته باشد شما میتوانید در روش ادواری صرفا از خرید و فروش بدون دخالت انبار  استفاده کنید و در روش دائمی علاوه بر خرید و فروش ورود و خروج انبار را نیز درگیر کنید چون نقطه عطف تفاوت  این دو روش بحث انبار است و زمانی که ما انبارش و انبار داری و انبار گردانی داریم روش دائمی است و زمانی که نداریم ادواری است تفکیک فرآیند خرید و فروش از ورود و خروج این امکان را میدهد که در نرم افزار جامع ساما سیستم ما همزمان بتوانیم از دو روش در یک بنگاه اقتصادی استفاده کنیم به همین دلیل یک شرکت بازرگانی چه بخواهد ادواری استفاده کند و چه دائمی و چه هردورا نیاز داشته باشد همزمان این موضوع را نرم افزار ساماسیستم با این نکته ظریف که خدمتتان عرض کردیم میتواند برطرف کند