مشکلات و راهکار شرکت های خدماتی

مشکلات و راهکار شرکت های خدماتی:

چالش اصلی شرکت های خدماتی محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده است

اینکه بتوانند هزینه های مستقیم خدمات را که بهای تمام شده ی خدمات را تشکیل میدهند از هزینه های عمومی  و اداری شرکت جدا کنند   زیرا اگر این دوتا موضوع  از هم تفکیک نشوند شرکت در محاسبه بودجه خود و میزان سرمایه در گردش مورد نیاز خود دچار مشکل میشود  چون شرکت باید یک سرمایه در گردش داشته باشد بابت پرداخت هزینه های ثابت و قاعدتا برای این قضیه نباید نیازمند مشتری ها یا دریافت وام و یا مواردی از این دست باشد باید خود سهامداران شرکت این هزینه ها را تامین کنند برای هر پروژه خدماتی را که میگیرد بایستی بتواند بهای تمام شده آن خدمات را محاسبه کند و هزینه های متناسب با آن خدمات را پیش بینی کند و در انجام خدمات بتواند این را به تدریج شناسایی کند تا هر لحظه بهای تمام شده خدماتش را داشته باشد

شرکت های خدماتی : میتوانند شرکت های پیمانکاری هم باشند

پیمانکاری یعنی چه ؟

پیمانکاری زمانی معنا و مفهوم پیدا میکند که در واقع شما یک خدمات خاص را به مشتری خاصی بدهی و آن خدمات عمومی نباشد آن خدمات را نشود به طور اتوماتیک به همه ارائه داد و فقط به یک نفر ارائه داده شود وقتی شما  یک خدمات خاص را به یک شخص حقیقی و یا حقوقی خاص ارائه می دهید شما پیمانکار محسوب می شوید  وقتی خدمات شما عمومی است و به هرکسی میتوانید ارائه دهید شما پیمانکار محسوب نمی شوید 

چالش های محاسبه قیمت تمام شده برای این قبیل شرکت ها چیست؟

عدم تفکیک هزینه های عمومی و اداری از هزینه ها ی پیمان، شناسایی به تدریج و به موقع هزینه های پیمان و یا خدمات 

نرم افزار جامع ساما سیستم چگونه می تواند مشکل این شرکت ها را برطرف کند :

در پک خدماتی نرم افزار ساماسیستم زیر سیستم حسابداری ، خزانه داری و فرو ش خدمات وجود دارد حداقل زیر سیستم های مورد نیاز برای شرکت های خدماتی و پیمانکاری در زیر سیستم حسابداری ساما سیستم   چهار طبقه کدینگ به هم پیوسته و دو کدینگ شناور اشخاص و مراکز هزینه است کدینگ های به هم پیوسته  می توانند به طبقه بندی حساب ها از نظر هزینه های عمومی و اداری و هزینه های خدمات تفکیک بشوند  این راهکار را برای شرکت های خدماتی داریم که از گزینه شناور مرکز هزینه برای شناسایی هر خدمات یا هر پیمان استفاده کنیم یعنی هر خدمتمان را بیایم یک مرکز هزینه معرفی کنیم یا هر پیمانمان را بیایم یک مرکز هزینه معرفی کنیم و با استفاده از هزینه هایی که در هر پیمان در کدینگ به هم پیوسته حساب ها تعریف کردیم و اتصال آن به این مرکز هزینه در شناسایی اسناد مالی در اسناد حسابداری می توانیم قیمت تمام شده پیمان را با گزارشگیری های خوبی که در نرم افزار حسابداری داریم  به دست بیاوریم و از گزینه فروش خدماتمان هم برای ثبت فاکتور های فروش خدمات و یا صدور صورت وضعیت های پیمان می توانیم استفاده بکنیم و می توانیم بگوییم به طور کلی با این حداقل زیر سیستمی که از حسابداری ،خزانه داری و فروش خدمات هست ما می توانیم کلیه شرکت های پیمانکاری را با هر سطح فعالیتی یا کلیه شرکت های خدماتی را با هر سطح فعالیتی رفع نیاز کنیم

نکته : منظور ما از شرکت های خدماتی شرکت هایی هستند که کار خدماتی انجام می دهند مثل پیمانکار های شرکت های حسابداری  ،پیمانکار های فضای سبز ،پیمانکارهای مهندسین مشاور و پیمانکار هایی که کار های تولیدی و یا کار ساخت و ساز انجام می دهند شرکت های تولیدی پیمانکاری محسوب می شوند و راهکاراین شرکت ها را همراه راهکار شرکت هایی تولیدی به شما توضیح خواهیم داد