نرم افزار حقوق و دستمزد

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان از جمله فرآیند هایی است که درهمه بنگاه های اقتصادی انجام میپذیرد.و همچنین ارتباط حقوق و دستمزد با بهای تمام شده کالای ساخته شده و خدمات انجام شده به عنوان یکی از مهمترین عوامل بهای تمام شده و ارتباط این مقوله با قانون کار و تامین اجتماعی و مالیاتهای مستقیم موضوع حقوق و دستمزد را به یکی از مهمترین رویدادهای مالی در هر بنگاه اقتصادی تبدیل نموده است به همین دلیل استفاده کاربران از نرم افزارهای حقوق و دستمزد امری اجتناب ناپذیر است.نرم افزار حقوق و دستمزد ساما سیستم با ایجاد امکانات مناسب در این راستا به کاربران کمک شایانی خواهد نمود.در ذیل تصویر اولیه این نرم افزار قابل رویت است.

ویژگی های نرم افزار حقوق و دستمزد

• امکان تعریف حکم کارگزینی
• امکان تعریف نامحدود مدلهای حقوق
• امکان محاسبه حقوق افراد در یک لیست با مدلهای مختلف حقوق
• امکان ثبت وام و مساعده کارکنان
• امکان دریافت ساعات کار کارکنان بصورت آنلاین و آفلاین
• امکان تعریف ردیفهای پیمان مختلف حقوق بگیران در شرکتهای پیمانکاری
• امکان صدور سند حسابداری حقوق و استفاده در حسابداری صنعتی
• امکان تفکیک حقوق بگیران تولیدی و غیر تولیدی